Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Tuberkulos (TB, TBC)

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Tuberkulos (E. Sturegård).

1. Allmänt mykobakterier


Tuberkulos (TBC/TB) orsakar flest infektiösa dödsfall per år i världen

Antibiotikaresistens ökar hos Mtb

Mykobakterier generellt

 • Syrafasta stavar
  • Pga. lipidrik cellvägg (mykolsyra)
  • Varken gram+/-, men närmst gram+
 • Växthastighet - från "snabba" till långsamt växande används för artbestämning

Humanpatogener

 1. MTB-komplexet
 2. M. leprae
 3. *M. avium intracellulare-*komplexet (MAC)
  1. opportunistisk
  2. Barn - suppurativ adenit: svullnad körtel på hals, varig mm. under flera månader
 4. M. marinum
  1. Inuti akvarier - ägare som rensar utan handskar får infek. i händerna
  2. Förr fanns i bassänger

Lepra (spetälska)

 • ingen inhemsk smitta Sv
 • 10 miljoner personer i världen infek., ffa. tropikerna

Symtom - orsakas ffa. av kroppens immunsvar

 1. Tuberculoid
  • Paucibacillär (få bakt.)
  • Hypopigmentering & känselbortfall
  • Th1
 2. Lepromatös - smittsam via luft
  • Multibacillär (många bakt.)
  • Noduli & förtjockad hud
  • Th2

2. Tuberkulos


Behandlingsbar!

Anmälningspliktig!

"Tuberkulos" är namnet på sjukdomen med specifika symtom. Tuberkulos kan orsakas av flera olika mykobakterier.

 • Vanligaste agens - M. tuberculosis (Mtb)
  • Obligat aerob (källa: extenta HT-18, 2019-02-25)
  • 10% av infektioner med M. tub. utvecklar tuberkulos
  • Överlever inuti makrofager (medfödd immunsvarscell)
   1. M. tub. fagocyteras
   2. Hämmar fagosomens sammanslagning med lysosom
   3. Överlever
   • Lymfocyter (ffa. CD4+ T-celler) kan via IFNg aktivera makrofag att lysera bakt.
 • → Ostiga nekroser
 • Kan sätta sig i samtliga organ, lungor vanligast
 • Kan ge vilka symtom som helst: "the great imitator"

Symtom lungtuberkulos

 1. Långdragen hosta
  1. slemmig
  2. blodig
 2. Viktnedgång, trötthet
 3. Nattsvettningar, "pat. byter sängkläder 2 ggr per natt pga. dryper av svett"

Smitta

 • Ffa. utlandsresa eller migration
 • Immunsupprimerade drabbas: barn, gamla, HIV

Diagnostik

Aktiv (smittsam) infektion

 1. Direktmikroskopi av syrafasta stavar (sputum)
 2. Odling
 3. PCR

Latent/Nysmitta

 1. QuantiFERON (IGRA)
 • Tuberkulintest (PPD) - används sällan i Sverige idag
  1. Typ IV hypersensitivitesreaktion på hudinjektion
  2. 3 dagar väntetid
  3. Rodnadens storlek avläses (>10mm är pos.)

Behandling

Aktiv infektion → Kombinationsterapi under 6 mån

Etambutol • Påverkar RNA-syntes – Pyrazinamid • Okänd mekanism, sänker pH?

Endast första 2 månaderna

Rifampicin • Inhiberar RNA-polymeras – Isoniazid • Inhiberar mykolsyra syntes • Påverkar lipid, DNA och kolhydrat syntes/metabolism

Under hela behandlingstid (6 mån)

Latent infek. → Monoterapi


Långtidsbehandling (6 mån) är viktigt pga. mykobakterier delar sig långsamt och det är ffa. vid delning/replikation som AB har effektiv verkan.

Resistens

Flera mekanismer:

 1. Cellvägg är svårgenomsläpplig för antibiotika pga. komplexa lipider ⇒ många antibiotikum har svårt att ta sig in i cellen (extenta)
 2. Enzym som inaktiverar antibiotika
 3. Pumpar ut antibiotika ur cellen
 • MDR - mutlidrug resistant TB
 • XDR - extensive drug resistant

"All TB-resistens är till följd av felaktig behandling (monoterapi) ⇒ reistensutveckling"

3. HIV och TB


 • TB är globalt vanligaste orsaken till död hos HIV-positiva
 • IRIS (immune reconstitution inflammatory syndrome) - överdrivet immunsvar vid stor mängd tuberkulosbakterier som ökat till en onormal mängd under en immunsuppression, allvarliga symtom
  • När du upptäcker TB hos en HIV-infekterad person ska du börja med att behandla TB och efter några veckor börja med HIV-behandling

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.