Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Graviditets- och spädbarnsrelaterade infektioner

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Infektioner graviditet o spädbarn (B. Böttiger, E. Sturegård).

1. Infektioner under graviditet och hos spädbarn


Gravida

Infektioner bör undvikas under graviditet!

 • Gravida är lätt immunsupprimerade

Spädbarn

Infektioner bör undvikas hos spädbarn

 • Omoget immunförsvar och infektionsbarriärer
 • Maternella antikroppar ca. 6 mån
 • Högre infek. risk vid
  1. Prematur födsel
  2. Kejsarsnitt (mindre normalflora)
  3. Utebliven amning

Kongenitala infektioner

 1. Blodsmitta
 2. Intrauterina
 3. (Prenatala)

 1. Ffa. blodsmitta som går över placenta till foster
 2. Ibland vandra upp via vagina

Neonatala infektioner

Efter membranruptur:

 1. Uppåtstigande infektion
  1. Sekret (STI)
  2. Avföring
 2. Blodsmitta
 3. Invasiva ingrepp

Bakterier

 1. GAS
 2. GBS
 3. Listeria
 4. Treponema pallidum

Protozoer

 • Toxoplasma gondii

Candida (ovanligt)

Bakterier


GAS

 • 'klassisk barnsängsfeber'
  • allvarlig infektion, mamman kan avlida
 • 4-6 fall per år i Skåne
 • ovanligt men sprids lätt på samma avdelning (nosokomialt) - 1 fall ger flera inom kort tid
 1. minsta misstanke → direkt odling av alla mammor på avdelningen

Grupp C & G streptokocker ger liknande infektion men mildare


GBS

 • → lägre UVI hos gravid
  • om gravid kvinna har UVI som visar GBS ⇒ profylax
 • Feber vid födsel ⇒ misstänk GBS
 • Riskfaktorer
  • Prematur födsel
  • Långdragen vattenavgång (vattnet går men försöker vänta att börja krysta pga. ex. ta sig till sjukhus)
 1. 20-30% av gravida bärarskap i vagina eller cervix
 2. 50% av foster koloniserar (av 20-30% koloniserade mammor = ca. 15% tot. spädbarn)
 3. Vissa av dessa koloniserade spädbarn blir infekterade ⇒ sepsis med 5% mortalitet

Listeria

 • Äldre, immunsupprimerade, gravida, nyfödda drabbas
 1. Sprids via: djur/faeces, opastöriserad mjölk/ost, gravad eller rökt lax och utgånget kylskåpskött
 2. Mor får influensaliknande symtom eller asymtomatisk
  • Listeria vandrar över placenta ⇒ fosterinfektion
 3. Fosterinfektion: Abort, neonatal sepsis, prematur födsel, pneumoni

Syfilis

 • Treponema - gramneg. spiroket
 • Mammor screenas - tidig behandling (innan 2a trim.) har god effekt
 1. Mamma smittad
 2. Spontan abort eller maternell död?
 3. Om överlever och övergår till barn:
  1. Tidig syfilis (symtom inom 2 levnadsår) - hudlesioner, hepatosplenomegali, skelettförändringar, anemi
  2. Sen syfilis - interstitiell keratut, missbildningar av ben-tänder-brosk→'sadelnäsa', CNS-symtom, dövhet

Toxoplasma gondii (protozoe)

 • Smittspridning
  1. Katters faeces
   1. i princip alla på bondgård har latent infektion
  2. Rött kött

Infektion foster

 1. Moder får primärinfektion
 2. kongenital toxoplasmos
 3. ögonförändringar hos barn

Gravida kvinnor rekommenderas undvika rött kött i kosten

2. Virus


Diagnostik

 1. Direkt - PCR
 2. Indirekt - Serologi (IgG påvisning eller IgM akut)
  1. Titerstegring - mäter ak vid två tillfällen och jämför, bra vid graviditet pga. tar ett prov direkt vid graviditetsupptäckt

Fosterdiagnostik: urin & IgM

Rubella - röda hund

Vaccineras!

 • 50% asymtomatisk
 1. Luftvägssmitta
 2. → utslag

Fosterskador ('kongenitalt rubellasyndrom')

 • Missbildningar hjärta, ögon, öron, hjärna
 • Mental retardation
 • Dövhet
 1. Innan v16 kan ge svåra men ifall foster infekteras, desto tidigare desto värre
 2. Efter v.16 ⇒ sällsynt med fosterskador

Zikavirus

 • mild infektion 80% asymtomatisk, ffa. sydamerika via myggor
 • Fosterskador

Parvovirus B19

'erythema infectiosum' eller 'Femte sjukan'

 • symtom liknar rubella
 • mild, ofta asymtomatisk
 • ÖLI med utlsag
 • utbrott var 5e år
 • 2 av 3 vuxna immuna
 1. Infekterar erytrocyter hos vuxna
 2. fostrets erytrocyter
  1. anemi
  2. hydrops fetalis (svullnad → fosterdöd)

Ingen risk för missbildningar men vid epidemiska utbrott 1 på 1000 av alla gravidas barn dör

CMV

Herpesvirus - livslång infektion

Vanligaste kongenitala virusinfektionen i Sv

 1. 95% av primärinfektion asymtomatiska
 2. 30% av spädbarn smittade från ex. amning
 3. 50% av 30-åringar är bärare

30% av foster infek. vid infektion hos mamma, antingen:

 1. Mamma primärinfek. under graviditet
 2. Mamma reaktiverad infek. (vanligast!)

⇒ 0,25% av barn föds med CMV

 • 90% av dessa asymtomatiska
 • 10% symtom - hepatit, trombocytopeni, peteckier | microcefali, cerebrala förkalkningar, döv- och blindhet
 • 5-10% får symtom senare i livet - hörselproblem
  1. följer CMV+ barn som är asymtomatiska tills skolålder

Minskar över lag i Sv pga. Ultraljud ser svåra hjärnmissbildningar vid tidig kongenital CMV tidigt i graviditet ⇒ abort


Vattkoppor (VZV)

Herpesvirus

 • Reaktivering ⇒ bältros

Kongenital varicellasyndrom → blåsor hos foster

 1. Missbildningar extremiteter, hjärna, svåra ärr

Genital herpes

Ovanlig men bestående men ifall förekomst

 • ffa. primärinfektion som riskerar överföras till barn

Hepatit B

Alla gravida screenas!

 • Hög smittrisk till barn om mamma smittsam vid förlossning

Hepatit C

 • Lägre smittrisk än HBV, men finns

HIV

Screening erbjuds alla

 • Kan smitta barn perinatalt (vid födsel)
 • Anti-viral behandling av moder ger låg smittrisk till foster

3. Virusinfektion tidigt i livet (barn)


ToRCH

 1. Toxoplasmos
 2. Rubella
 3. CMV
 4. HSV

Diagnostik virus småbarn: Du måste påvisa virus! Kan inte utgå från antikroppar!


Missbildningar: Rubella CMV & VZV

Fosterdöd: Parvovirus

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.