Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:54

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi).

 1. Feber
 2. Nattliga symtom
 3. Viktnedgång
 4. Blödning
 5. Sväljningssvårigheter (tumör esofagus, GERD → peptiska strukturer)
 6. Hög ålder (> 45 år vid debut, ffa. cancermisstanke)

Undersökningar

Endoskopi

Läkemedel vid undersökning

 • sedering
 • analgesi
 • buscopan/glucagon

Komplikationer

 • perforation, blödning, aspiration

Kapselendoskopi

Olika typer

 • tunntarmskapsel
 • kolon-
 • bravo- (mäter pH i esofagus)
 • Crohn-

Indikationer

 • Blödning, som inte syns på gastroskopi eller koloskopi

Kontraindikationer

 • Strikturer/stenoser (förträngingar) i tarmen
  • ex. vid Mb Crohns
  • ger ileus

Gastroskopi (EGD)

Esofago-gastro-duodenoskopi

Koloskopi

ERCP

Endoskopisk retrograd cholangio-pankreatikografi

 • Undersöker gallgånger endoskopiskt (slang ner till duodenum)

Indikationer

 • Gallsten
 • Tumör i gallgångar

Komplikationer

 • pankreatit (4% drabbas)

MRCP

MR av gallgångar och -blåsa

Wilsons sjukdom (Mb)

Ung person med svårförklarad nedsatt leverfunktion och neurologiska symtom.

Orsaker

 • Ärftlighet → ökad kopparinlagring

Symtom

Uppstår ofta mellan 6-20 års ålder

 • Nedsatt leverfunktion
  • Trötthet, illamående, klåda, anemi
 • Neurologiska symtom
  • Parkinsonism
  • Minnessvårigheter, koncentrationsproblem
 • Kayser-Fleischer-ring, brun ring tangerar iris yttre
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Kayser-Fleischer_ring.jpg

Av Herbert L. Fred, MD, Hendrik A. van Dijk - http://cnx.org/content/m15007/latest/, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2746925

Diagnostik

 • Ceruloplasmin lågt
 • Leverprover stegrade (ALAT & ASAT)
 • Gentest

Behandling

 • Pencillamin, binder koppar
 • Zink, minskar upptag
 • ev. levertransplantation

Ikterus

 • ökning av bilirubin i blodet (hyperbilirubinemi)
  • bilirubin kan vara okonjugerat eller konjugerat
   • okonjugerat bilirubin kommer från hemolys
   • konjugation sker sedan i levern av UDP-glukuronyltransferas

Okonjugerad hyperbilirubinemi

Orsaker

 1. Ökad hemolys
  • malaria
  • thalassemi
  • sicklecell
 2. Defekt konjugering
  • Gilberts syndrom
  • (Crigler-Najjars sjukdom)

Diagnostik

Labprover

 • Leverstatus ua. + Okonjugerad hyperbilirubinemi
 • Hb lågt ⇒ ökad hemolys
 • Hb ua. ⇒ Gilberts

Malabsorption

Celiaki

Small intestine bacterial overgrowth (SIBO)

Riskfaktorer

 • Stenoser eller strikturer i tunntarmen

Symtom

 • Illaluktande gaser
 • Uppblåsthet
 • Periodvisa diarréer
 • Magont

Gallsaltsmalabsorption

Vid ökad produktion av gallsalter eller försämrat upptag i terminala ileum får man diarré.

Riskfaktorer

Primär

 • Genetik, FGF19

Sekundär

 • Mb Crohns
  • Ileo-cekalresektion

Symtom

 • Diarré

Diagnostik

 • SeHCAT-test
  • ev. S-7-OH-Kolestenon

Behandling

 • Gallsaltsbindande läkemedel: Kolestyramin (Questran) eller Kolestipol (Lestid)

Exokrin pankreasinsufficiens

Riskfaktorer

 • Alkoholism

Reflux och ulcus

Ulcus

I ventrikel eller duodenum

Behandling

 • PPI (esomeprazol)

Varicer

Oftast i ventrikeln eller oesophagus

Riskfaktorer

 • Alkholism?

Behandling

 • Alla med blödande varicer ska ha antibiotika-profylax
 • Glypressin vid akut blödning
 • SAG (blod) - var försiktig med att inte höja blodtrycket för mycket och därmed orsaka ny blödning
 • PPI (esomeprazol)
 • Ligering
 • Vad står PPI för? Proptonpumpshämmare

Mallory-Wiess syndrom

Orsaker

 • Blödande lesion i esofagogastriska övergången

Riskfaktorer

 • Kroniska uppstötningar/kräkningar/rapande

Symtom

Typiskt: Kräks flera gång och plötsligt blodig kräkning

Diagnostik

 • Gastroskopi

IBD

Mb Crohns

Riskfaktorer

 • Hereditet
 • Rökning förvärrar

Symtom

 • Grötig avförig
 • Buksmärtor
  • subileus/ileus (tarmstopp)

Extraintestinala

 • Aftösa munsår
 • Erytema nodusom
 • Ledvärk
 • Ögoninflammationer
 • Viktnedgång
 • Subfebrilitet
 • Trötthet

Diagnostik

Status-fynd

 • Aftösa sår i munnen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Aphtha2.jpg

Av Photographer: User:TheBlunderbuss - Eget arbete. Published under GFDL in English Wiki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=591677

 • Ömmande resistens höger fossa (ileo-cekal inflammation)
 • Fistlar, ex. perianala
 • F-Calprotektin högt
 • Vid skov: inflammationsparametrar, höga trombocyter

Koloskopi

 • Fläckvis inflammation i tarm, aftösa sår
  • vanligt vid ileo-cekalövergång
  • granulom mikroskopiskt
  • transmural inflammation

Behandling

 • Tiopurin (Azatioprin, tablett)
 • Infliximab (iv, TNF-hämmare)
 • Ileo-cekalresektion
  • komplikationer: gallsaltsmalabsorption, B12-brist
 1. Lätt-måttligt skov → budesonid (glukokortikoid)
 2. Svårt → kortison iv., immunmodulerare (ex. TNF-hämmare), ev. kirurgi

Komplikationer

 • Strikturer
  • SIBO
 • Cancer i mag-tarmkanal

Ulcerös kolit

Riskfaktorer

 • Hereditet
 • Rökstopp (hämmas vid rökning, blossar upp vid rökstopp)
 • HLA B27 (genetik)

Symtom

 • Blod-slemmiga avföringar
 • Frekventa och lösa avföringar
 • Tenesmer (vänster fossa)
 • Trötthet (pga. anemi)

Skov

 • Börjar smygande, tilltagande besvär under några veckor till månader
 • Magont
 • Takykard
 • Feber vid svåra skov

Diagnostik

 • Tilltagande symtom i > 3 veckor
 • F-Calprotektin

Koloskopi

 • Inflammation som börjar i rektum (proktit) och ev. kontinuerlig upp i kolon

Tabell över bedömning av svårighetsgrad vid UC-skov (Truelove & Witts):

Behandling

 1. Underhållsbehandling
  • Standarddos 5-ASA: Mesalazin (Asacol, Mesasal, Mezavant, Pentasa, Salofalk)
 2. Lätt skov → full dos 5-ASA i suppositiorium
 3. Måttligt → kortikosteroider (prednisolon) + full dos 5-ASA
  • ihållande skov → immunmodulerare (TNF-hämmare, tiopurin ex. Azatioprin)
 4. Svårt → slutenvård, kortison iv., LMH pga. trombosrisk

Komplikationer

 • PSC
 • Toxisk megakolon → sepsis, peritonit
  • öm i buken vid palpation
 • Koloncancer

Mikroskopisk kolit

Samlingsbegrepp för flera sjukdomar som påverkar kolon men inte syns makroskopiskt (koloskopi). Varav de vanligaste:

 • Kollagen kolit
 • Lymfocytär kolit

Riskfaktorer

 • Kvinligt kön
 • Ålder (40+)
 • Celiaki
 • Gallsaltsmalabsorption

Symtom

 • Kroniska diarréer (utan blod)
 • Diffus buksmärta

Diagnostik

 • Biopsi kolonslemhinna

Behandling

Går ofta över av sig självt. Symtomlindring:

 • Budensonid (glukokortikoid)
 • Loperamid

Funktionella besvär

IBS

Riskfaktorer

 • Kvinnligt kön (men ganska lika fördelning)

Symtom

Ofta som mest besvär tidigt i livet (15-30 år)

 • Uppblåsthet
 • Buksmärta
 • Avföringsbesvär

Diagnostik

Diagnoskriterier enligt Rome-IV

 • Buksmärta 1 gång/vecka i 3 månader
 • Debut minst 6 månader sedan
  • buksmärta relaterad till tarmtömning, ändrar avföringsfrekvens eller -konsistens

Behandling

Farmakologisk lindring

 • Bulkmedel (effekt både vid diarré och förstoppning)
 • Loperamid mot diarré
 • Laxantia mot förstoppning
 • Buksmärta
  1. Egazil
  2. SSRI
 • Probiotika

Bra information

 • Kostråd (FODMAP)

Postinfektiös IBS (IBS-Pi)

IBS som uppstår efter infektion av mag-tarmkanal.

 • Kan vara IBS-D, -C eller mixed
 • Unga drabbas oftare
 • Antibiotikaanvändning ökar risk
 • Förstoppning, diarré, uppblåsthet, buksmärta, långa toabesök med känsla av ofullständig tarmtömning

Dyspepsi

Känslig mage. Utred med gastroskopi.

Funktionell dyspepsi

Ökad sensibilitet.

Ulkus

Riskfaktorer

 • H. pylori
 • NSAID eller ASA-behandling

Ileus

Riskfaktorer

 • Mb Crohns

Symtom

Triaden:

 1. Buksmärta
 2. Kräkningar
 3. Ändrade avföringsvanor

Subileus

Orsaker

Riskfaktorer

 • Mb Crohns

Symtom

 1. Buksmärta
 2. Sura uppstötningar
 3. Övergående

Alkoholrelaterade leversjukdomar

Alkoholinducerad leverskada (alkoholhepatit)

Riskfaktorer

 • Alkoholkonsumtion

Symtom

 • Hepatomegali

Cirros-symtom:

 • Spider neavi
 • Palmara erytem
 • Ikterus
 • Acites
 • Blödningsbenägenhet
 • Encefalopati
 • Gynekomasti

Diagnostik

 • ALAT/ASAT-kvot > 2
 • IgA stegrat (alkoholinducerad hepatit)
 • Bilirubin stegrat
 • MCV stegrat
 • Leukocytos
 • Pankreasamylas lite stegrat (kronisk pankreatit)
 • gamma-GT stegrad

Cirros:

 • Trombocytopen
 • Hypoalbuminemi
 • PK(INR) stegrat

Alkoholpåvisning:

 • PEth
 • CDT

Undersökningar

 • CT buk

Behandling

 • Vid akut alkoholabstinens:
  1. Oxazepam (Oxascand)
  2. eller diazepam (Stesolid)
 • Långsiktigt behandling mot alkoholabstinens:
  • Remiss till BCM (beroendecentrum)
  • Akamprosat (Campral) och naltrexon (Revia)
  • Baclofen
 • Levertransplantation

Komplikationer

Alkoholism

 • Wernicke-encefalopati (pga. tiaminbrist)

Farmakologisk leverpåverkan (DILI)

Paracetamol, NSAID, simvastatin, naturläkemedel

 • Paracetamol vanligaste

Paracetamol

 • Kan ge akut leversvikt

Behandling

 • Acetylcystein

Cirros

100-regeln - vid cirros kan följande värden ligga runt 100: Hb, TPK, blodtryck och puls

Leverutredning

Grundprover (där man upptäcker leverpåverkan)

 • Hb
 • CRP
 • GT
 • ALP
 • ALAT
 • ASAT
 • Bilirubin

Orsaker till stegrade leverprover (leverpåverkan)

 • Alkohol
 • Hemolys
 • Hepatit
 • Celiaki
 • Hemokromatos
 • Wilsons
 • Läkemedel (DILI) (Paracetamol, NSAID, naturläkemedel, simvastatin, ...)
 • Hjärtsvikt (högersidig)
 • Alfa-1-antitrypsinbrist
 • Tyreos (hypo-/hyper-)
 • Kolangit/kolestas
 • Autoimmun hepatit (AIH)

Labprover i utökat paket (vårdcentralsutredning)

 • PK(INR)
 • Glukos
 • TSH
 • Järn, Ferritin & TIBC (Transferrinmättnad)
 • Transglutaminas-ak
 • Serumprotein-profil
  • IgG, IgM, IgA
  • Albumin
  • Alfa-1-antitrypsin
 • Antikroppar
  • AMA
  • ANA & SMA
 • Hepatit-screening
  • HAV-IgM
  • HBsAg
  • HCV-ak
 • (PEth)
 • (Ceruloplasmin)
 • (S-Paracetamol)

Komplikationer

 • Infektionskänslighet
 • Varicer (ventrikel, esofagus)
 • Trombos- och/eller blödningsbenägenhet
 • Hypoglykemi
  • Laktatstegring

Anemi

Perniciös anemi (Makrocytär B12-brist)

Orsaker

 • Atrofisk gastrit, kronisk → nedsatta parietalceller → mindre IF (intrinsic factor)
  • Autoimmun
  • H-pylori
 • Mb Crohns
  • Ileocekalresection
 • Bypass eller ventrikelresektion, Alkoholism, Celiaki

Symtom

 • Trötthet
 • Parestesier (domningar) och stickningar, ofta i fötterna
 • Neurologiska symtom, demensliknande
 • Glossit (tungsveda)

Diagnostik

 • Hb lågt
 • MCV högt (makrocytär anemi)
 • Homocystein (Hcy) högt, 2x normalvärde
 • S-B12

Gastroskopi - utreda atrofisk gastrit

Behandling

 • Peroral eller injektion B12

! Vid samtidigt folat-brist, behandla B12-bristen först, annars kan B12-brist döljas.

Primära leversjukdomar

Autoimmun hepatit (AIH)

Orsaker

Riskfaktorer

 • Kvinnor
 • Ung (<60 år, vanligast mellan 10-20 år)

Symtom

 • Trötthet
 • Ikterus

Diagnostik

Buk-status

 • Hepatomegali

Labprover

 • ALAT/ASAT stegrat, 3-10ggr normalvärde
 • IgG stegrat
 • ev. stegrat bilirubin, stegrat ALP, stegrat GT

AIH typ 1

 • ANA (ej specifikt, inte säker diagnos om isolerad)
 • SMA

AIH typ 2

 • LKM-1

Misstanke → Leverbiopsi

Behandling

 • Kortikosteroider

Primär biliär cirros/kolangit (PBC)

Asymtomatiska patienter med stegrat ALP och lätt höjda transaminaser ska ge misstanke om PBC. Testa då efter AMA (95% förekomst).

Riskfaktorer

 • Kvinligt kön

Symtom

Ofta asymtomatisk vid diagnos.

 • Trötthet
 • Klåda

Fynd

 • Hepatomegali
 • ev. splenomegali

Diagnostik

Triaden av ALP, AMA och IgM:

 • ALP & GT stegrade
  • lätt förhöjt ALAT/ASAT
 • AMA (antimitokondriella antikroppar-M2)
 • IgM stegrat

Vidare undersökning → Ultraljud lever

Behandling

 • Ursodeoxykolsyra (URSO), saktar ner förloppet till cirros
 • Kolestyramin, mot klåda
 • Levertransplantation

Primär skleroserande kolangit (PSC)

Riskfaktorer

 • IBD, ffa. ulcerös kolit
 • Män något överrepresenterade

Symtom

 • Trötthet
 • Klåda
 • Kolangit (smärta hö arcus, feber, ikterus)

Diagnostik

 • ALP stegrat, ofta 3ggr så högt, fluktuerande
  • lätt förhöjda ALAT/ASAT
 • P-ANCA?

Misstanke → Rekto-/koloskopi för ev. IBD

Undersökningar

 • Kolangiografi
 • MRCP

Behandling

 • Kolestyramin
 • Årlig uppföljning:
  • Koloskopi (dysplasi-risk)
  • MRC av lever
  • Leverprover
 • Information: vid feber, frossa eller buksmärta ⇒ akut kontakt med vården!
 • Levertransplantation

Hemokromatos

 • Mutation → Hepcidin felreglerat → höga järnnivåer (S-ferritin) → järninlagring i olika organ (ex. lever, pankreas) → på sikt cirros, diabetes, hyperpigmentering

Orsaker

 • Ärftlighet, HFE-genen (primär sjukdom)
 • Blodtransfusion x flera (ex. vid thalassemi, sekundär)

Symtom

Sällan symtom före 40 år.

 • Kronisk trötthet
 • Hepatomegali
 • Ledvärk
 • Hypogonadism

Symtomtriaden ('bronsdiabetes', ovanlig kliniskt):

 • Cirros
 • Diabetes
 • Hyperpigmentering

Diagnostik

 • Hb högt
 • Transferrinmättnad hög (> 45%)
  • Ferritin högt
  • TIBC lågt
 • Leverprover stegrade (cirros)
 • HFE-test (genetiskt)

Behandling

 • Blodtappning (flebotomi)

Levertransplantation

Akut avstötning

 • inom 4 veckor
 • diffusa symtom, feber, förhöjda leverprover
 • behandlas med steroider, god effekt

Gallblåsan och gallgångarnas sjukdomar

Gallsten

 • Smärta under höger arcus
 • Tilltagande efter måltid, värst vid fet mat

Diagnostik

 • Ultraljud gallvägar

Akut kolecystit

Gallsten → inflammerad gallblåsa

Kolangit

Gallsten → bakteriekolonisation i gallgångarna/-blåsan

Symtom

Murphys triad:

 1. Smärta under hö arcus
 2. Ikterus
 3. Feber

Vid samtidig sepsis → Reynolds pentad:

 • Murphys triad
 • Hypotoni
 • Konfusion

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Kayser-Fleischer_ring.jpg

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.