Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Farmakologi introduktion

1. Farmakodynamik

Slutsatser

 • Få receptorer är 'äkta receptorer', de flesta är enzym som interagerar
 • Konc.↔effekt
 • Hög affinitet innebär inte stor effekt, ex. ifall lm är partiell agonist eller antagonist
 • På en graf definieras TI som avståndet EC50 och TC50 (högre effekt än EC50)
 • Hög potens hos lm =/= bättre

'Vad läkemedlet gör med kroppen'

Molekylära mål

 • En struktur som tar emot neurotransmittorer eller hormoner (för denna föreläsningen)
 • 'Dirty drug' - påverkar flera receptormål (istället för endast det intenderade målet)

Lm↔mål-interaktion

 • Oftast reversibel
 • Bindningsstyrka avgörs av
  1. Koncentration av lm
  2. Affinitet

 • Affinitet - 'dragningskraft' mellan lm och mål Hög affinitet innebär inte stor effekt, ex. ifall lm är partiell agonist eller antagonist
 • Dissociationskonstant - mått på affinitet
  • Affinitet och koncentration korelerar invers med dissociationskonstant
 • Receptorprofil - tabell som visar lm's dissociationskonstant till olika receptorer
  • Utreder 'dirty drug'

Agonist-begrepp

 • Full agonist
 • Partiell agonist
 • Antagonist

Koncentration

 • Effekt - maximal verkan av lm Om två lm är lika effektiva kan de uppnå samma max-verkan, men det kan krävas olika koncentrationer mm. för att uppnå detta maximum
  • Korrelerar direkt med koncentration
  • För hög effekt kan vara skadligt
  • Bäst effekt (mest önskvärd) kallas terapeutiskt fönster
 • Potens - behövd konc. av lm för att få effekt 'av definierad storlek' (ex. EC50?)
  • Invers korrelation med lm's affinitet
 • EC50 (effective concentration) - konc. som ger 50% av maximal effekt
  • Korrelerar invers med potens (hög EC50 = lågpotent)
By Dylan2106 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3354690

Dos-responskurva: Alla lm ([A]) är lika effektiva. X representerar 50% (EC50) av max-effekt. För att uppnå EC50 krävs det endast en låg konc. av A, högre konc. av A1 och ännu högre av A2. Därmed är A mer potent än de båda andra, medan A1 är mer potent än A2.

Response (y-axel) = effekt. Lm B behövs lägre konc. för att uppnå 50% effekt, alltså lägre EC50, hög potens. Lm A är mindre potent men har högre max-effekt (mer effektivt).

 • TC50 - den konc. som ger toxisk effekt hos 50% av population
 • LC50- konc. som orsakar letal (dödlig) effekt hos 50% av population

 • ED50 (effective dosage) - dos som ger önskad effekt hos 50% av population
 • TD50
 • LD50

Dos/effekt-relation

$dos/effect = dos/konc. × konc./effect$

 • Dos-effekt används oftare pga. konc. går att utesluta och både farmakokinetik- och dynamik ingår
  • Dos-konc. är farmakokinetik (kroppen påverkar lm så att en viss konc. uppstår efter en viss dos)
  • Konc.-effekt är farmakodynamik (konc. av lm ger viss effekt på kroppen)

Terapeutiskt index (TI)

$TI = TD50/ED50$, eller $TC50/EC50$

 • TI är alltså toxiskt index delat med effekt-index
  • På en graf definieras TI som avståndet EC50 och TC50 (högre effekt än EC50).

Interaktioner mellan lm

 1. Synergism - förstärkt reaktion vid kombination
 2. Antagonism - försvagad effekt
 3. Ökade biverkningar

2. Farmakokinetik


Vad kroppen gör med läkemedlet

'ADME'

 1. Absorption → Biotillgänglighet
 2. Distribution → Distribuitionsvolym
 3. Metabolism
 4. Exkretion
 • Elimination = Metabolism + Exkretion → Clearance & halveringstid
File:Iv time conc curve.svg
By Boghog - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16237821

Graf på serum/plasmakoncentration på y-axeln och tid på x-axeln. Första steget i ADME (absorption) ses redan innan x=0 och är en uppåtstigande kurva.

Absorption

Från administreringsställe till systemkretsloppet, två faktorer för beräkning:

 1. Cmax - maximal serumkonc.
  • dos kan påverka
 2. tmax - när i tid Cmax uppnås
  • ofta ca. 30 min
  • intravenöst ⇒ tmax = 0/turnma

 • Biotillgänglighet - mängd av dos som når systemkretslopp
  • Första primära parametern

 • First-pass effect - peroral eller duodenal administration ⇒ lm passerar lever innan distrubtion i kroppen vilket innebär att lm delvis metaboliseras (levern) redan innan distributionen

Distribution

Distributionsvolym (Vd)

 1. Andra primära parametern

 • Proteinbindning
  1. Albumin!
   1. reducerat albumin vid lever-, njurinsufficiens, inflam. & reumatism, bantning, näringsbrist
   2. mindre lm binder till albumin → mer fritt LM → mer LM kan interagera med mål → starkare effekt/mer potent → kan ge bieffekter
   Ex. normalt sett binds 90% av LM upp av albumin och endast 10% är fritt och verksamt på mål. Albuminbrist → 80% binds upp och 20% verksamt, en ökning med 2 ggr och potentiella biverkningar.
   • Flera lm samtidigt ⇒ konkurrens om albumin och det ena lm kan få en högra fri konc. och verkan.
  2. P-glykoprotein
   1. cytostatika

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.