Uppdaterades 11 juni 2022 kl. 10:49

Essentiell Funatomi

5 juni 2022
 1. Bålen
 2. Huvud & hals
 3. Övre extremiteten
 4. Nedre extremiteten
 5. Nerver
  • Dermatom
  • Kranialnerver
 6. Smått & gott-anatomi

1. Bålen

M. serratus anterior, innerveras av n. thoracicus longus, håller scapula mot thoraxväggen. Försvagning kan ge vingskapula.

Rörelse i nacken

RörelseMusklerLeder
Huvudvridning (maximal)m. splenius (ipsilateral)
m. sternocleidomastoideus (kontralateral)
art. atlantoaxialis mediana et lateralis
cervikala fasettlederna
Bakåtböjning av huvudetmm. trapezii
m. splenius
art. atlantooccipitalis
Höja scapulam. levator scapulae
m. trapezius övre del
Sänka scapula (skuldergördeln)m. pectoralis minor

Rörelse i bålen

Rotationm. obliquus internus (ipsilateral)
m. obliquus externus (kontralateral)
mm. transversospinales (ipsilateral)
Sidoböjningm. quadratus lumborum (pga fäster i crista iliaca - costa XII)
Inandning (ökad bröstkorgsvolym)m. diafragma kontraheras (ökar avståndet mellan bröstben & ryggrad)

Fasettleder

 1. Halsryggen = horisontella
 2. Bröstryggen = vertikala
 3. Ländryggen = sagittala

Nerver i bålen

NervInnerverarKotnivå
n. phrenicusdiafragmaC4
n. thoracicus longusm. serratus anterior
n. thoracodorsalesm. latissimus dorsi

2. Huvud & hals

Tuggmusklerna, innerveras motoriskt av n. trigeminus. Dessa muskler fäster i os mandibularis. Käkleden är mellan mandibula och os temporale.

 • m. masseter (rotation)
 • m. temporalis (rotation)
 • m. pterygoideus medialis (rotation)
 • m. pterygoideus lateralis (protrusion)

Kärl i huvud & hals

Hjärnans kärl

ArtärFörsörjerSymtom vid skada
a. vertebralis / PICAMedulla oblongata (posteriora)
- nc. ambiguus
- nc. vestibularis
- trigeminus spinala kärna

Cerebellum
Svalgpares & heshet, yrsel, förlorad ST-känsel.

Ataxi = nedsatt motorkoordination.
Balans.
a. basilaris / AICA & SCAPons
a. cerebri posteriorOccipitalloben
a. cerebri media Mesencephalon / Mitthjärnan

Broca’s area.

Basala ganglier.
Förlust av det motoriska talet (Broca).
a. cerebri anteriorFrämre frontalctx.

Del av sensoriskt (S1) och motoriskt (M1) homunculus för nedre extremiteten.
Problem med exekutiv förmåga och planering.

Nedsatt sensorik och motorik i nedre extremiteten.

3. Övre extremiteten

Rotatorkuffen, muskelgrupp som stabiliserar axelleden genom att hålla caput humeri i sin ledyta. Består av fyra muskler:

 • m. supraspinatus
 • m. infraspinatus
 • m. teres minor
 • m. subscapularis

M. subscapularis är inåtroterande och fäster i tuberculum minus, övriga är utåtroterande.

MINNESREGEL
supra–infra–teres–sub = SITS

Impingement

Begränsat utrymme mellan processus coracoideus, ligamentum coraco-acromiale och humerus. Strukturer som inklämms:

 • m. supraspinatus sena
 • m. biceps brachii sena
 • bursa subacromialis

Rörelse i övre extremiteten

Art. humeri

Flexion
180°
(varav 40° mha STH-leden)
m. pectoralis major
m. deltoideus
m. biceps brachii
m. coracobrachialis

m. trapezius (STH)
m. serratus anterior (STH)
Extension
50°
m. latissimus dorsi
m. deltoideus
m. teres major
m. triceps brachii (caput longum)
Abduktion
180°
(varav 40° mha STH-leden)
m. deltoideus
m. supraspinatus

m. trapezius (STH)
m. serratus anterior (STH)
Adduktion
180°
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
m. teres major et minor

Art. cubiti

Flexion (i transversella rörelseaxeln)
150°
Överarmens ventrala muskler:

m. biceps brachii
m. brachialis
m. brachioradialis
m. pronator teres
Extension (i transversella rörelseaxeln)
Överarmens dorsala muskler:

m. triceps brachii
Supination (i longitudinella rörelseaxeln)
80°
m. supinator
m. biceps brachii
Pronation (i longitudinella rörelseaxeln)
80°
m. pronator teres (n. medianus)
m. pronator quadratus

Art. radiocarpea

Art. radiocarpea utgörs av:

 • radius
 • os scaphoideum
 • os lunatum
 • os triquetrum

Handen

Ha koll på benen som bygger upp carpea samt carpaltunneln:

 1. scaphoideum
 2. lunatum
 3. triquetrum
 4. pisiforme
 5. trapezium (ingår i tummens CMC-led)
 6. trapezoideum
 7. capitatum
 8. hamatum

Skaffa Lunda Trikå, Pissa i Trapphusets Trappa, Kapitalet Har mat.

 • Senorna hos handens intrinsicmuskler passerar på böjsidan av MCP men på sträcksidan av PIP och DIP.
 • Mm. interossei dorsales medierar fingerspretning.

Kärl i övre extremiteten

 1. Arcus palmaris superficialis (nedanstående e la typ mer deskriptiv anatomi men... äsch!)
  • når längst distalt i handen (relativt profundus)
  • ligger djupt om aponeurosis palmaris.

Nerver i övre extremiteten

Plexus brachialis (C5-T1)

 • n. medianus - C7
  • fasciculus lateralis + medialis.
  • afferent, palmar tumme till halva ringfingret (I-IV).
  • efferent, tummuskler, utom seglet/adductor pollicis.
  • löper genom carpaltunneln.
 • n. ulnaris
  • fasciculus medialis.
  • afferent, palmar halva ringfinger och lillfinger.
  • efferent, handens muskulatur (utom tumme).
 • n. radialis
  • fasciculus posterior.
  • afferent, handrygg.
  • efferent, dorsal muskulatur (extensorer) i över- och underarm.

4. Nedre extremiteten

Hamstrings, tre muskler dorsalt på låret som sträcker höften och böjer knäleden:

 • m. biceps femoris
 • m. semitendinosus
 • m. semimembranosus

M. quadriceps, fyrhövdad muskel ventralt på låret som medierar extension i art. genus och består av fyra muskelbukar:

 • m. rectus femoris
  • även flexion i höften
 • m. vastus intermedius
 • m. vastus lateralis
 • m. vastus medialis

Rörelse i nedre extremiteten

m. psoas major, flekterar i höft, flekterar och sidoböjer i bål. Fäster i ländryggens transversalutskott och trochanter minor.

Art. coxae

Flexion
140°
m. iliopsoas (även bålflexion & -sidoböjning)
m. rectus femoris
m. sartorius
(begränsas vid sträckt knä av hamstrings)
Extension
10°
m. gluteus maximus (PM)
hamstrings
Abduktion
30-45°
m. gluteus medius (PM)
m. gluteus maximus
m. gluteus minimus
Adduktionm. adductor magnus, longus et brevis
m. pectineus
m. gracilis
Utåtrotation (lateralt)
40-50°
m. piriformis, mm. gemelli, obturatorius internus , m. quadratus femoris (från den djupa dorsala gruppen)
m. obturatorius externus (från den mediala gruppen, tillsammans utgör dessa muskler höftens korta utåtroterare)
Inåtrotation (medialt)m. gluteus medius (PM)
m. gluteus minimus
m. tensor fasciae latae

Art. genus

Flexion
120-150°
hamstrings
m. gracilis
m. sartorius
Extension
10°
m. quadriceps (innerveras av n. femoralis)
Inåtrotation (medialt)
10°
Medial del av hamstrings (semitendinosus, semimembranosus)
m. gracilis
m. sartorius
Utåtrotation (lateralt)
30-45°
Lateral del av hamstrings (biceps femoris)
m. fasciae latae
Korsband

Lig. cruciatum anterius, främre korsbandet. Fäster från condylus lateralis på femur till area intercondylaris anterior på tibia. Stabiliserar knäleden i riktning framåt. Skada ger en positiv främre draglåda.

Lig. cruciatum posterius, bakre korsbandet. Fäster från condylus medialis på femur till area intercondylaris posterior på tibia.

MINNESREGEL
Långfinger (anterius) över pekfinger (posterius).

Dra knäet ur led

Ex. fotbollsskada, skada på:

 • Lig. cruciatum anterius
 • Meniscus medialis
 • Lig. collaterale tibiale

Art. pedis

Fotledsstukning, skada på lig. talofibulare anterior (vid supination) eller lig. deltoideum (vid pronation).

Övre språngbensleden
Plantarflexion
40-50°
m. gastrocnemius (även knäflex)
m. soleus
(Dorsalflexion)m. tibialis anterior
m. extensor digitorum longus
Undre språngbensleden
Supination (inversion)m. tibialis anterior
m. tibialis posterior
m. flexor hallucis longus
Pronation (eversion)m. fibularis brevis et longus

Kärl i nedre extremiteten

Palperbara kärl:

 1. a. pedis dorsalis
  • från a. tibialis anterior
 2. a. tibilalis posterior
  • palperbar vid mediala malleolen!
 3. a. poplitea
 4. a. femoralis

Nerver

Dermatom

Dermatoms.svg
Av Ralf Stephan (mailto:[email protected]) - http://www.ark.in-berlin.de/senszonen.svgz(https://web.archive.org/web/20080525104214/www.ark.in-berlin.de/neuropics.html), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=463614

Viktiga riktmärken:

 • C4 cirka nyckelbenet, halsband.
 • C5-C6 nivå innerverar biceps.
 • C7 innerverar triceps.
 • Th1 är sista kotan (kranialt ifrån) som innerverar någon del av armarna.
 • Th4 är sista kotan som innerverar bröstet.
 • T10 innerverar i höjd med naveln.
 • L1 innerverar i höjd med ljumsken.
 • L3-L4 innerverar knäet / lig. patella.
 • L5 innerverar mediala ovansida av foten, ex. stortån.
 • S1 innerverar laterala ovansida av foten.

Kranialnerver

Finns även på andra sidor, ex. fall 4 med KN 5, 7 & 9-12 eller om ni skrollar / Ctrl+F i Centrala nervsystemet.

KranialnervSensoriskMotoriskParasympatiskLöper ut genom
ILukt.Lamina cribrosa
IILjus/syn.Canalis opticus
IIIÖgonmuskler
Muskel som höjer övre ögonlocket.
Kontraherar pupill.Fissura orbitalis superior
IVSuperiora obliquusmuskeln i ögat. Fissura orbitalis superior
VAnsiktet.

Inne i munnen (inte smak).
Lukt (kemisk).
Tuggmusklerna.Fissura orbitalis superior (V1).

Foramen rotundum (V2).

Foramen ovale (V3).
VILaterala rectusmuskeln i ögat. Fissura orbitalis superior
VIISmak, främre 2/3 tunga via chorda tympani.Stänga ögat.

Stänga munnen/knipa läppar.

Rynka pannan.
Saliv- & tårproducerande körtlar.Canalis facialis (via porus acusticus internus)
VIIIBalans- & hörselintryck.Porus acusticus internus.
IXSmak, bakre 1/3 av tungan.Svälja.Salivproducerande körtlar.Foramen jugulare
XSmak, epiglottis.Kräkreflex.
Stämband.
Hjärtfrekvens mm.Foramen jugulare
XIm. trapezius
m. sternocleidomastoideus
Foramen jugulare
XIITungans muskler.Canalis hypoglossi

Trigeminusgrenarna

 1. n. ophthalamicus
  • sensorik: övre ögonlock och uppåt, samt cornea.
 2. n. maxillaris
  • sensorisk: nedre ögonlock till övre läpp. Övre insida mun (ink. alveoli).
 3. n. mandibularis
  • sensorisk: nedre läpp och neråt. Nedre insida mun (ink. alveoli).
Sensorisk innervering. By Madhero88 - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6777419

Tentafrågor

[tentamera subjects="49"]

Anatomi

CNS I

Basala ganglier, anatomisk vs. funktionell indelning

 • Anatomisk
  • nc. caudatus
  • nc. lentiformis
   • globus pallidus
   • putamen
 • Funktionell
  • anatomiska strukturer
  • nc. subthalamicus
  • substantia nigra

Saknar BBB

 • organum fornicale
 • epifysen / glandula pinealis
 • neurohypofysen
 • area postrema
 • eminenta mediana

Ventriklarna ha med??

 1. Laterala ventriklarna
 2. Foramen interventrikulare (Monroi)
 3. 3:e ventrikeln
 4. Aqueductus cerebri
 5. 4:e ventrikeln
 6. Canalis centralis

Suturorna

 • Coronalis, mellan os frontale och ossa parietalia.
 • Sagittalis, mellan parietalbenen.
 • Lamboidea, mellan parietalbenen och os occipitale.
 • Squamosa, mellan os temporale och parietalben.

Squamosa = ska mosa. Om man är i slagsmål vill man sikta på tinningen.

Ryggmärgslamina

 • I-VI, dorsalhorn. Sensorik.
 • VIII & IX, ventralhorn. Motorik.
  • Motoriska framhornsceller finns i lamina IX!

KN. IX har motoriska fibrer = lamina IX har motoriska celler.

Costae verae har två ledförbindelser till columna spinalis.

Membrana tympanica, skiljevägg mellan ytteröra (luftförande) och inneröra (mekaniska delen).

Ryggradskrökning

 1. Lordos - i sagittalplanet
 2. Kyfos - i sagittalplanet
 3. Scolios - i frontalplanet

Underarmens dorsala / palmara muskler (djupa & ytliga)

Underbenets ventrala / dorsala / laterala muskler.

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.