Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

CNS-infektioner

Länkar till anteckningar i Notion: Bakteriella, Virala

Baseras på föreläsningarna CNS virala (S. Schwartz) och CNS bakteriella (K. Riesbeck).

Virusinfektioner är vanligast i CNS

1. Meningit

Akut (bakteriell) meningit

Totalt sett

 1. 50% Strep. pneumoniae
 2. 10% N. meningitidis
 3. H. influenzae
 4. Staph. aureus
 5. Betastreptokocker (GBS)
 6. Listeria moncytogenes
 1. Spädbarn
  1. GBS från asymptotisk moder
  2. E. coli
 2. Barn
  1. Hib (vaccin tho)
  2. S. pneumoniae
  3. N. meningitidis
 3. Vuxna
  1. S. pneumoniae
  2. (N. meningitidis)
 4. 50 år
  1. S. pneumoniae
  2. Enterobactericiales
  3. Hib
  4. Listeria

Kan gå snabbt, från småkrasslig på em till död morgon efter

Symtom

 1. Feber
 2. Huvudvärk
 3. Nackstyvhet
  • meningierna blir stela
 4. Medvetandesänkt

Senare: ökat intrakraniellt tryck → inklämning av hjärnstam som trycks ut ur foramen ovale → syrebrist och hjärtstillestånd


Diagnostik i spinalvätska

 1. Ökad granulocytär pleocytos (motsats mononukleär som är vid virus/autoimm./cancer)
 2. Lågt Sp-glukos
 3. Ökat Sp-protein

Neutrofiler = vänsterförskjuten diff - talar för bakteriell infek. Mononukleär = högerförskjuten diff


Purulent meningit - varig likvor, mjölkig, talar för bakteriell


Generell patogenes vid bakteriella meningiter

 1. Bakt. infek. ytligt
 2. Bakt. tränger in till blodbana
 3. Till subaraknoidalutrymmet, saknar immunförsvar → ohämmad tillväxt
 4. LPS, peptidoglykan, teikonsyra mm. ger ändå till slut immunsvar → cerebralt ödem → symtom

Patogener

Streptokocker (Strep. pneumoniae)

Symtom

 • Pneumoni + meningit

Epidemiologi

 • Fallantal kommer förmodligen minska tack vare vaccinering

Meningokocker (Neisseria meningitidis)

Demografi

 1. Toppar hos spädbarn
 2. 15-25 år liten ökning

Symtom

 • Nackstelhet
 • Petekier

Behandling

 1. Penicillin + vankomycin
  1. Ciprofloxacin ifall asymptotisk bärare (post-expositionsprofylax)

Virulensfaktorer

 • LOS
 • kapsel
 • IgA-proteas
 • Faktor-H binding protein
 • yttermembranvesiklar (OMV)

N. meningitidis skickar massvis av yttermembransvesiklar med LOS i blodet som då ger en starkt endotoxisk effekt och sepsis


Splenektomi - bortoperation av mjälten ger ökad risk för meningit och sepsis från pneumo- och meningokocker. Därmed ska splenektomerade patienter vaccineras mot dessa.

Hjärnabscess

 1. Staph. aureus vanligast

Istället för att bakt. lägger sig subaraknoidalt perifert i hjärnan så tar de sig in i centrala cerebrala regioner.

1. Virala CNS infektioner


Bakteriella meningiter mycket allvarligare än virala. Virus kan däremot orsaka encefalit.

Viktigaste i Sv meningit: Herpesvirus

 • Viremi - virus i blodbanan
 • Encefalit - infektion i hjärna (hjärnparenkym)
 • Meningit - infektion i hinnorna (meninges)

Encefalit

Ofta allvarligare än meningit, läker inte ut av sig självt


Vanligaste agens Sverige

 1. TBE (>300 fall 2019)
 2. Enterovirus
 3. HSV-1 (herpesvirus 1)

Herpesvirus - CNS infek.

Herpes simplex 1 (HSV-1)

 • Höljebärande
 • Stor massa

Patogenes

 1. Ex. delar glas med förälder
 2. Primärinfektion runt munnen med blåsor
 3. HSV-1 infekterar sensoriskt neuron
 4. Vandrar till trigeminalganglion och blir latent

Herpesvirus encefalit

 • 70% dödlighet utan behandling
 • Nekros i hjärnan
  • Temporalregion
 • Primär eller reaktiverad HSV-1

Symtom

 1. Stark huvudvärk
 2. Hög feber
 3. Sluddrar
 4. Ingen tid- rumsuppfattning
 5. Talar osammanhängande

⇒ Misstänk herpesencefalit

Behandling

 1. Acyclovir - reducerar mortalitet från 70% → 19%

Demografi

 1. Ffa. över 50 år
  • Sporadiska fall
 2. Nyfödda (neonatal herpes), 10 fall per år

Herpes simplex 2 (genital herpes)

kan orsaka meningit via viremi

Enterovirus (→ meningit)

 • Picornafamiljen
 • Många olika serotyper - mest patogen är Coxsackie, polio kan ge förlamning

Patogenes

 1. Svalg eller gastro. infektion
 2. Till blodbana ⇒ viremi
 3. Blod-CSF-barriär

Behandling

 • Finns ingen, får vila. Pat. blir oftast helt återställd

Epidemiologi (globalt)

 • Sommarvirus (tvärt om från norovirus)
  • sprids via jordbruk - gödslas under sommar och tidig höst i Sv

Polio (bortvaccinerat)

vaccineras, nästan utrotat, ffa. mellanöstern

 • Infekterar ibland motoriska neuron → pares

Arbovirus

TBE

(tick-borne encephalitis)

 • Flavivirus
 • Sprids via fästingar
 • Europa, Ryssland, Japan

Bifasiskt sjukdomsförlopp

 1. Del 1
  1. Biten av fästing
  2. Viremi TBE
  3. Feber
 2. 'Frisk'
 3. Del 2
  1. Encefalit

Mässling

1/1000 får encefalit som komplikation

 • I Sverige vaccineras men ändå 20 fall per år
 • krävs 90-95% immunitet i befolkning för flockimmunitetsskydd

Påssjuka (parotitvirus)

1-15% får meningit

1/5000 får encefalit

 • Aktivt i Storbrittanien

Rabies

2 fall på 40 år i Sv - 55 000 dödsfall globalt

Vaccin måste injiceras direkt efter hundbett

 • 100% dödlighet ifall utvecklat i hjärnan
 1. Hundsaliv + bett
 2. Replikation i muskel
 3. In i perifert motorneuron
 4. Centralt neuron
 5. Hjärna
 6. Neurologiska symtom som ångest, sväljningskramper
 7. Död

JC virus

 • Ingår i Polyomavirus
 1. Infektion barndom (80-90% av vuxna har ak)
 2. Lägger sig latent i njure eller benmärg
 3. Immunsuppression (AIDS, lymfombehandling) → opportunist → reaktivering av virusinfektion
 4. Viremi (hematogen spridning) → hjärna
 5. PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) → nedbryt oligodend. = förlorar myelin i hjärnans vita substans

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.