Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Antibiotikas grunder

Baseras på föreläsning av infektionsläkare Johan Tham inför läkarstudenter på termin 5 i Lund 7/10-20.


1. Antibiotika

 • Selektionstryck - antibiotikabehandling dödar de som inte är resistenta, de få som är resistenta förökas och blir fler
 1. Uppkomst
 2. Selektionstryck
 3. Spridning

Resistens kliniskt

SIR

 1. Susceptible
 2. Increased exposure
 3. Resistent

Diagnostik

 • Feno
 • Geno

MIC (minimum inhibitory concentration)

 • Bestäms via
  • buljongrörsspädningsmetoden
  • Etest (plastremsa på agarplatta)
  • diskdiffusion

Resistensmekanismer mot antibiotika

 1. Förändrat inbindningsställe
 2. Enzymproduktion mot antibiotika
  1. Beta-laktamas (enzym som förstör verksam Beta-laktamasring i penicillin & cefalosporiner)
  2. ESBL-enzymer
 3. Minskad genomsläpplighet
 4. Pumpar ut antibiotika (effluxpumpar)

Principer antimikrobiell terapi

"Vad ska behandlas? Vilken antibiotika passar?"

 • Odlingssvar
 • Typ av infek.
  • ex. tonsillit ← ofta GAS, ge penicillin för effektivt mot GAS
  • Intracellulära eller extracellulära bakterier?
   • Intra - chlamydia, legionalla, mykoplasma
 • Bakteriellt spektrum (smal vs. bred verkan)

Farmakokinetik & -dynamik

 • Njurfunktion
 • Lm-specifikation (t1/2 osv)
 • Bakteriens egenskaper

Administration

 • Oralt? IV (parenteralt)?

Behandlingstid

 • Längd
 • Dosering över tid

Biverkningar!

 • Bakteriocida (dödande, population minskar)
  • Nedsatt immunförsvar
 • Bakteriostatiska (tillväxthämmande, population hålls konstant)

Bakteriellt spektrum

Är antibiotikan specifik? (verkar på ex. endast 1 art bakterier, eller på många?)

 • Smalspektrum
 • Bredspektrum

Typ av bakterie

 • Intra vs. extracellulära
 • Aerob vs. anearob
 • Gram+/-

Verkningsmekanismer antibiotika

 1. Cellväggssyntes
 2. Proteinsyntes
 3. DNA-syntes
 4. Folsyrametabolismen

1. Cellväggssyntes

Betalaktamantibiotika

Penicilliner

Använder en Beta-laktamasring, resistenta bakterier kan undvika eller bryta ner denna

 1. betalaktamaskänsliga
  • G & V - (smalspek.)
   • pneumokocker, streptokocker
 2. betalaktamasstabila
  • Kloxacillin, flukloxacillin -
   • stafylokocker
    • 25-30% dödlighet av bakteriemi med staf.
 3. Vidgat spektrum
  • Ampicillin, amoxicillin
   • enterokocker
  • Pivmecillinam
   • enbart gramnegativa bakterier
 4. Pencillin komb. med betalaktamas
  • Amoxillin-kavulansyra
   • B-lakt H influenza
  • Pieracillin
   • +Gramnegativa*, ink. P. aeruginosa,* anearoba

Cefalosporiner

också Betalaktamasring som verksamt ämne

 • bredare än penicillin
  • gram+ & gram-
  • inte bra på enterokocker
 • Oral & IV

Karbapenemer

 • Intravenös admin.
 • gram+ inkl. enterokocker och gramneg P. aerugin och anearoba

Resistensmekanismer betalaktamantibiotika

 • Förändra penicillinbindande protein
 • Produktion av betalaktamas
  • Penicillinasproducerande H. influenza, S. aureus
  • ESBL

MRSA

 • Resistens mot alla betalaktamantibiotika
  • undantag: ceftobiprole & ceftarolin (cefalosporiner?)

 • Betalaktamaser - enzym som bryter ner betalaktamas (som hindrar cellväggssyntes)

ESBL

 • Bryter ner mer än bara betalaktam - även cefalosporiner
  • ger antibiotikaresistens mot dessa
  • ger ofta en viss 'spill-over': resistens mot ex. kinoloner m.fl. kan förekomma
 • ökar kraftigt senaste åren
 • E.coli, lite Klebsiella pneumoniae

ESBLcarba

 • producerar även karbapenemas (som bryter ner karbapenemantibiotika)
 • ännu mer resistent
 • E. coli, K. pneumoniae

Sprids via plasmidöverföring mellan bakterier

Glykopeptider

 • Antibiotikatyp mot cellvägg
 • Ex. Vankomycin, teicoplanin
 • Grampositiva: MRSA, enterokocker
 • Vancomycinresistenta Enterococcus faecium problem i europa

2. Proteinsynteshämmare

 • Binder ribosom och hämmar proteinsyntes
  • 50S
   • typer av antib.: makrolider, linksamider
  • 30S
   • aminoglykosider, tetracykliner (bra mot chlamydia)
  • Initieringskomplex
   • linezolid - modern, bra, men bieffekter > 10 dagar

Makrolider

 • Ex. erytromycin
 • Resistensmekanism - modifierar enzymer (metylering), ändrar ribosomstruktur

Linkosamider (klindamycin)

 • Ingen effekt på gramneg.
 • Biverkning: pseudomembranös kolit (C. difficile tillväxt)
  • sällan förstahandsval pga. detta

Aminoglykosider

 • Irreversibel på ribosom
 • Starkt bakteriocid
 • Kan ge njurproblem och hörselproblem, försiktig användning
 • K. pneumoniae - ger främst urinvägsinfektion (UVI)

Tetracykliner

 • tetracyklin, doxycyklin
 • biverkning: fotosensitivitet

3. DNA-synteshämmare

 • Kinoloner
 • DNAgyras (gram-?) och Typ IV topoisomeras (gram+?)
  • behövs för DNA-replikation
 • Flourokinoloner
  • Ciprofloxacin
   • Svinstark, tar kål på det mest
   • Extra bra på UVI & tarminfek.
   • Gramneg. ...
 • Kinolonresistens

4. Folsyrasynteshämmare

 • Hämmar folsyrasyntes/cykeln
 • Sulfonamider
 • Trimetoprim
  • UVI
 • Trimetoprim-sulfa
  • UVI
 • Vanligare med resistens på gram-

2. Resistensspridning

Minska risken för spridning

 • Hygien
 • Screening

Linjär korrelation mellan bruk och resistensbredd

Vid GAS är ofta antibiotika endast påskyndande 1-2 dagar. Var sparsam pga. resistensrisk.

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.